wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / poznański / Rokietnica
  • W  GOK-u
  • GOK
  • Urząd Gminy Rokietnica
  • Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
  • Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
  • Zespół Szkół im. J.i W. Zamoyskich
  • Kościół w Rokietnicy
  • Dworzec w Rokietnicy

Gmina Rokietnica

GMINA ROKIETNICA
(powiat poznański)


Gmina Rokietnica leży w północno-zachodniej części powiatu poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Gmina podzielona jest na 10 sołectw i zajmuje obszar 79 km2 zamieszkały przez 11,7 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 105 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie, ale niższy niż w województwie.

W strefie chronionego krajobrazu znajduje się około 15% powierzchni gminy. Aby zachować wyjątkowo czyste i piękne pod względem krajobrazowym obszary, utworzony został Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej. Istnieją tu ponadto 4 pomniki przyrody.

Gmina Rokietnica ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu około 81% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 1500 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe oraz zajmujące się obsługą nieruchomości i firm. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1591 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 136. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według stanu na koniec roku wynosiła 164 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 172,3 km sieci wodociągowej, z której korzysta 95% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Rokietnica posiada również sieć kanalizacyjną (124,7 km/100 km2) dostępną dla 53% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (119,4 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Rokietnica wydatkowano łącznie 26300,8 tys. zł, z czego 11,1% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS

Gmina Rokietnica - Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej