wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / jarosławski / Rokietnica

GMINA ROKIETNICA
(powiat jarosławski)

 


Gmina Rokietnica leży w południowej części powiatu jarosławskiego, na obszarze Pogórza Dynowskiego. W skład gminy wchodzi 5 sołectw. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 5708 ha, który zamieszkuje 4281 mieszkańców. Od 2005 r. poziom ludności spada wskutek małej liczby urodzeń oraz ujemnego salda migracji. W 2009 r. przyrost naturalny był bardzo niski, ale dodatni, natomiast nadal saldo migracji było ujemne i wyniosło -7 osób. Pomiędzy mężczyznami i kobietami utrzymuje się równowaga. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, wynosi 68,7 osoby i jest najwyższy w powiecie.

 

Rokietnica jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 3824 ha. W gminie znajduje się około 1000 gospodarstw indywidualnych, a ich średnia wielkość wynosi 3,8 ha. Lasy zajmują 29,4% powierzchni całkowitej gminy. Na terenie gminy nie ma typowych zakładów przemysłowych. Działają warsztaty rzemieślnicze świadczące różnorodne usługi. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosi 157. W gospodarce narodowej pracuje 186 osób, a wskaźnik zatrudnienia, wyrażony liczbą osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wynosi 43,4 i jest jednym z niższych w województwie. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 295 bezrobotnych, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,6%.

 

Gmina posiada sieć gazową, wodociągową i kanalizacyjną. Na 100 km2 przypada 103,5 km sieci gazowej, 108,3 km sieci wodociągowej i 133,5 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji gazowej wynosi 53,0 % ogółu ludności, z sieci wodociągowej 87,4 %, z sieci kanalizacyjnej – 66,7%. Zasoby mieszkaniowe gminy należą do najmniejszych w powiecie. Na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 252 lokale o średniej powierzchni użytkowej wynoszącej 96,1 m2. W 2009 r. oddano do użytkowania 5 lokali mieszkalnych.

 

Na terenie gminy funkcjonuje 5 placówek wychowania przedszkolnego, 5 szkół podstawowych, gimnazjum, biblioteka. Najcenniejszym bogactwem naturalnym są złoża gazu ziemnego, które są wydobywane w Tuligłowach.(GUS)


GUS Gmina Rokietnica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej