wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / brzeziński / Rogów


GMINA ROGÓW
(powiat brzeziński)


Gmina Rogów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego.Wśród 5 gmin powiatu brzezińskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (4,7 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (66 km2). W porównaniu z 2002 r.
w wyniku przewagi ubytku naturalnego (194 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 62 osoby) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,8% do 19,1%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,2% do 17,7%.

Użytki rolne zajmują 73,7% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 0,3 pkt proc. niż średnio w województwie, ale wyższy o 7,2 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 362. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 1,7%. Z wodociągu korzysta 85,8% ogółu ludności, z kanalizacji 6,0%.

W gminie ma siedzibę 315 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 82,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,8%), przetwórstwem przemysłowym (14,8%) oraz budownictwem (8,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 35,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 119 osób, a wyjeżdżały 493.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2283 zł i były niższe o 140 zł od średniej wojewódzkiej i o 16 zł od średniej powiatowej.

Jedną z największych atrakcji turystycznych gminy jest Rogowska Kolej Wąskotorowa. Tory kolejki, powstałej w 1915 r. i przebudowanej w latach 50, prowadzą przez malownicze tereny u podnóża Wzniesień Łódzkich. (GUS)


GUS
Gmina Rogów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki