wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA RESZEL
(powiat kętrzyński)


Reszel jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 179,2 km2, położoną w powiecie kętrzyńskim. Na obszarze gminy znajduje się 7 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 59,0 km2, a lasy 24,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 7,1%, w 2009 r. w mieście Reszel mieszkało 4937 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 3147 osób. Spośród mieszkańców gminy 18,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,7% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 16,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 549 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 94,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (68) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 13, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 53% ogółu bezrobotnych.

W gminie Reszel funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 767 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1521, w tym w wieku 3-6 lat było 263 dzieci, w wieku 7-12 lat 454, natomiast w wieku 13-15 lat 315.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 4 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 225 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 6,7 tys. osób, którym udzielono 8,6 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 2,8 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 347 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 63,6 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Reszel w 2009 r. z wodociągu korzystało 85 osób, z kanalizacji 66, a w 2008 r. z gazu sieciowego 56 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 65,6% mieszkańców gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Reszel - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki