wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RESKO
(powiat łobeski)


Gminę Resko według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 8278 osób, w tym 4209 kobiet (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 19 osób (tj. 0,23%). W gminie Resko liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 58,9 w 2005 r. spadła do 56,7 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 780 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12,6%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,4%) oraz obsługa rynku nieruchomości (14,1%). Na 1000 ludności przypadały 94 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 85). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 94,5% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (73,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 856 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 16,2% (w powiecie 14,5%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 2768 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 182776 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 65,8 m kw., w 2008 r.- 66 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22 m kw., w 2008 r.- 22,1 m kw.). W gminie w 2008 r. 82,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 53,5%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 7 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 827 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Resko  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki