wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / rawski / Rawa Mazowiecka


GMINA RAWA MAZOWIECKA
(powiat rawski)


 

Gmina Rawa Mazowiecka jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 6 gmin powiatu rawskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (8,6 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (164 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 232 osoby)nad ubytkiem naturalnym (81 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,1% do 22,0%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 18,1% do 17,3%.

Użytki rolne zajmują 79,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,9%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 2,6 pkt proc. niż średnio w województwie, ale o 6,0 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 298. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,7%. Z wodociągu korzysta 74,9% ogółu ludności, z kanalizacji 5,4%, z sieci gazowej 0,2%.

W gminie ma siedzibę 581 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 85,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,9%), budownictwem (16,2%) oraz przetwórstwem przemysłowym (13,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,6%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 417 osób, a wyjeżdżało 866.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2039 zł i były niższe o 383 zł od średniej wojewódzkiej i o 383 zł od średniej powiatowej.

Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektury, m.in. modrzewiowy kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach oraz zespół pałacowo-parkowy w Rososze.(GUS)

 

GUS
Gmina Rawa Mazowiecka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki