wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RAKÓW
(powiat kielecki)


Gmina Raków posiada status jednostki wiejskiej. Jest regionem o dużych walorach turystycznych. Malownicze położenie częściowo w obrębie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, nieskażone środowisko oraz brak zagrożeń ekologicznych stanowią podstawowe bogactwa gminy. Szczególnie cennym walorem jest usytuowanie na terenie gminy największego na Kielecczyźnie zbiornika wodnego - zalewu Chańcza.

Gminę zamieszkuje 5,6 tys. osób, tj. 2,8% ludności powiatu kieleckiego. Na obszarze 191 km2, jaki zajmuje daje to najniższą gęstość zaludnienia w powiecie - 30 osób/km2. Większość zjawisk demograficznych zachodzących w populacji zamieszkującej obszar gminy ma negatywną wymowę. Na przestrzeni lat 2002-2009 liczebność mieszkańców zmniejszyła się o 6,5%. Znacznie obniżył się przyrost naturalny z plus 0,2‰ do minus 3,1‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na najwyższym poziomie w powiecie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 67 osób w wieku nieprodukcyjnym. Nadal więcej osób postanawia opuścić gminę niż się w niej osiedlić, ale skala tego zjawiska została nieco ograniczona z minus 5,2‰ w 2002 r. do minus 2,8‰ w 2009 r.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 42,4% mieszkańców, a z kanalizacyjnej 25,2%.

Aktywność gospodarcza w gminie nie należy do wysokich. Prowadzi tu działalność 2,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności w gminie przypada 60 jednostek gospodarczych, jest to wynik wyraźnie poniżej średniej powiatowej (65). Dominują przedsiębiorstwa z sekcji - handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina grupuje 3,5% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 14 osób, w usługach rynkowych - 4, a nierynkowych - 30.(GUS)


GUS
Gmina Raków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej