wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płocki / Radzanowo


GMINA RADZANOWO
(powiat płocki)


Gmina Radzanowo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 15 gmin powiatu płockiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (7,7 tys.) i 11 lokatę pod względem powierzchni (104 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 18 osób) i jeszcze wyższego przyrostu migracyjnego (saldo plus 771 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 10,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 18,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 1,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 709 seniorów wobec 574.

Użytki rolne zajmują 93,1% powierzchni gminy, grunty leśne - 3,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 20,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 14,7 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2129 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 277, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (292). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 47 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 2,0%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 84,8% ogółu ludności, z kanalizacji - 9,0%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 7,1%.

W gminie mają siedzibę 463 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 603 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,3%), budownictwem (13,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 56,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Radzanowo dojeżdżało z innych gmin 239 osób, a wyjeżdżało 566.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2378 zł i są niższe o 267 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 403 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 14 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Słupno - 4751 zł, a ostatnie gmina wiejska Nowy Duninów - 2374 zł).(GUS)


GUS
Gmina Radzanowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki