wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

GMINA RADYMNO
(powiat jarosławski)

 


Gmina Radymno jest usytuowana w południowo-wschodniej części powiatu jarosławskiego. Powierzchniowo jest drugą gminą w powiecie, a pod względem liczby ludności zajmuje trzecie miejsce w powiecie jarosławskim. Liczba mieszkańców wynosi 11339 osób i zajmuje obszar 182 km2. Gęstość zaludnienia to 62 osoby przypadające na 1 km2 . W skład gminy wchodzi 19 sołectw. Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. Przyrost naturalny jest ujemny i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi – 0,4 osoby. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych jest również ujemne i wynosi 11 osób.

 

Gmina Radymno jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez jej teren przebiega droga o charakterze międzynarodowym E40, droga krajowa do granicy państwa w Korczowej oraz linia kolejowa Kraków-Przemyśl-Lwów. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy autostrady biegnącej przez gminę Radymno do Korczowej. Głównym atutem gminy jest przede wszystkim jej położenie w obszarze strategicznym dla obsługi największego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Przejście to funkcjonuje od 1998 r. Odprawa graniczna pojazdów odbywa się na dziewięciu pasach w kierunku wjazdowym do Polski i ośmiu pasach w kierunku wyjazdowym. W 2009 r. średnio na dobę granicę przekraczało ok. 4,9 tys. osób.

 

Radymno jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne obejmują obszar 13777 ha. Na terenie gminy działa około 2000 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi przeszło 4 ha. Lasy zajmują 16,1% powierzchni całkowitej gminy. Na terenie gminy zarejestrowane są 443 podmioty gospodarcze, co oznacza że na 10 tys. ludności w gminie przypada 391 jednostek zarejestrowanych w rejestrze REGON. Liczba pracujących ogółem wynosi 805 osób, a bezrobotnych zarejestrowanych 918 osób. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,2%.

 

Priorytetem dla gminy jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez kompleksową kanalizację, gazyfikację terenów, modernizacje sieci dróg gminnych, budowę zakładu segregacji i utylizacji odpadów. Obecnie na 100 km2 przypada 54,8 km sieci wodociągowej, 34,9 km sieci kanalizacyjnej i 33,1 km sieci gazowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosi 89,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej 19,2%, a z sieci gazowej 42,4%.(GUS)


GUS Gmina Radymno- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej