wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / pruszkowski / Brwinów
 • Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego
 • Przystanek WKD (Warszawskiej Kolei Dojazdowej)
 • Posąg Światowida
 • Willa "Zosinek"
 • Spichrz w Otrębusach
 • Pałac w Karolinie
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Toeplitzówka
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Toeplitzówka
 • Sala widowiskowo-edukacyjna
 • Pisanki Wielkanocne, Białoruś, Grodno
 • Pisanki Wielkanocne, Bukowina Rumuńska
 • Kapliczka z Chrystusem Ukrzyżowanym, Gurba (Rzeszowskie)
 • Ceramika Hucukska
 • Kilim Huculski
 • Matka Boska z Dzieciątkiem, Adam Słowiński
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
 • Mapa rastrowa wsi
 • Pałacyk Otrębusy, ogród


GMINA BRWINÓW
(powiat pruszkowski)


Gmina Brwinów jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu pruszkowskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (22,7 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (69 km2). Ponad 54% ludności gminy mieszka w mieście Brwinów (12,3 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 2715 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 272 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 10,8%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 7,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 9,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na1000 dzieci przypada 1011 seniorów wobec 854.

Użytki rolne zajmują 71,1% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 18,0% grunty leśne 8,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 14,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,0 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 22,9 ha.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 8490 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 374, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i tyle samo co w powiecie (374). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 126 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 32,6%.

W 2008 r z wodociągu korzystało 56,9% ogółu ludności, z kanalizacji — 28,6%, a z sieci gazowej — 65,8%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 16,6% mieszkańców miasta Brwinów i 4,0% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 3321 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1463 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,9%) oraz budownictwem (12,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale wyższy niż w powiecie (4,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Brwinów dojeżdżały z innych gmin 1302 osoby, a wyjeżdżały 2872.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2739 zł i są wyższe o 94 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale niższe o 318 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Nadarzyn — 5167 zł, a ostatnie gmina miejska Piastów — 2225 zł).(GUS)


GUS
Gmina Brwinów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki