wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA RADOMIN
(powiat golubsko-dobrzyński)


Gmina Radomin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje obszar 81 km2. W 16 sołectwach, skupiających 20 miejscowości wiejskich zamieszkuje 4,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia z 51 osobami przypadającymi na 1 km2 daje gminie 89 lokatę w regionie. Mimo dodatniego przyrostu naturalnego w ostatnich 3 latach, mieszkańców gminy w ostatnim dziesięcioleciu systematycznie ubywa. W 2009 r. odnotowano tu wysokie saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na poziomie minus 4,8, co plasuje gminę na 122 miejscu w rankingu gmin. Przyrost naturalny wyniósł 1,7 w przeliczeniu na 1000 osób. Ludności w wieku przedprodukcyjnym było 22% ogółu populacji, produkcyjnym – 62% i poprodukcyjnym – 16%. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Na koniec roku w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 277 bezrobotnych z terenu gminy Radomin, w tym z prawem do zasiłku 61 osób (22% udziału).

W 2008 r. na terenie gminy odsetek ludności korzystającej z instalacji: wodociągowej to 85%, a kanalizacyjnej – 18%.

W gminie pod koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 181 podmiotów gospodarczych, i tak: w sektorze publicznym – 11, w prywatnym – 170 podmiotów. Jednostek zatrudniających do 9 osób odnotowano 170, czyli prawie 94% wszystkich podmiotów. 134 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co stanowiło 74% całej zbiorowości. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 42 podmioty, czyli 23% ogółu oraz w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie – 33 czyli 18% wszystkich podmiotów.

Użytki rolne zajmują 6939 ha, co stanowi niemal 86% całego obszaru gminy.

Gmina Radomin jest atrakcyjna turystycznie ze względu na walory przyrodnicze równinnego terenu urozmaiconego niewielkimi wzniesieniami i skupiskami wiekowych drzew. Obok rzeki Drwęcy przepływającej przez gminę, występują niewielkie akweny połączone strumykami wpadającymi do rzeki. Lasów jest niewiele i zajmują 781 ha, czyli 10% całego obszaru. Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 2085 ha zajmuje 26% terytorium gminy. Rezerwaty przyrody zajmują 13 ha, za to gmina może poszczycić się aż 11 pomnikami przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Radomin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki