wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / oleski / Radłów


GMINA RADŁÓW
(powiat oleski)


Gmina Radłów leży w granicach administracyjnych powiatu oleskiego. Na obszarze 117 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 4,5 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 3 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 5, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–3,71). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 10 i 14 uczniów. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 182 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 86,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 11,8%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,2 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 39,8 plasując gminę na 70 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 3,7%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 248 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 4,0% wydatków budżetu gminy ogółem (37 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej – 12,8% (35 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Radłów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki