wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RADKÓW
(powiat włoszczowski)


Gmina Radków posiada status jednostki wiejskiej. Położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego przy granicy z województwem śląskim, w południowej części powiatu włoszczowskiego, na obszarze Niecki Włoszczowskiej Płaskowyżu Jędrzejowskiego. Przez obszar gminy przepływają rzeki Biała Nida oraz Kwilinka. Teren gminy charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, dużą lesistością, dlatego mogą rozwijać się tu różne formy rekreacji i wypoczynku. Walory te w połączeniu z czystym ekologicznie środowiskiem naturalnym oraz znajdującymi się na obszarze gminy zabytkami ( młyny wodne, parki dworskie) sprawiają, że teren ten doskonale nadaje się do uprawiania agroturystyki.

Gminę zamieszkuje 2,6 tys. osób, tj. 5,5% ludności powiatu włoszczowskiego. Zajmuje obszar 88 km2,co daje najmniejszą w powiecie gęstość zaludnienia wynoszącą 29 osób/ km2. W gminie ubywa mieszkańców w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 5,6%. Niekorzystnie kształtował się przyrost naturalny, który obniżył się z minus 4,6‰ w 2002 r. do minus 8,4 ‰ w 2009 r. Na proces wyludniania się gminy negatywnie wpływa saldo migracji, które w tym okresie pozostawało na tym samym ujemnym poziomie i wynosiło minus 0,8‰. Niezbyt korzystnie kształtuje się wskaźnik obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają w Radkowie 72 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Jest to najwyższy wynik w powiecie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 74,6% mieszkańców, z kanalizacyjnej 12,5%.

Aktywność gospodarcza w gminie należy do najniższych w powiecie włoszczowskim. W Radkowie prowadzi działalność 4,3% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 51 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie włoszczowskim 66. Liczba osób utrzymujących się z pracy poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 15 osób, w usługach rynkowych - 4, a nierynkowych - 25. Gmina skupia 4,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. (GUS)


GUS
Gmina Radków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej