wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / miechowski / Racławice


GMINA RACŁAWICE
(powiat michowski)


Gmina wiejska Racławice, położona w północnej części województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, administracyjnie podzielona na 12 sołectw, zajmuje łączną powierzchnię 59 km2. Geograficznie, zlokalizowana jest na Wyżynie Miechowskiej oraz w południowej części Płaskowyżu Proszowickiego. Teren zalesiony zajmuje niemal 20% całkowitego obszaru gminy, powierzchnia użytków rolnych stanowi z kolei 69% jej obszaru, z czego aż 95% to grunty orne (dane z 2005 roku). Najniższy w powiecie wskaźnik feminizacji sięgnął poziomu 94 kobiet na stu mężczyzn. Liczba mieszkańców, również najniższa w skali całego powiatu wyniosła 2,5 tys. osób z gęstością zaludnienia 43 osoby na km2 powierzchni. Ujemny przyrost naturalny zanotowano na poziomie minus 9 promili, saldo migracji natomiast, dodatnie i drugie najwyższe w powiecie sięgnęło 14 osób.

Z dobrze rozwiniętej infrastruktury wodociągowej korzysta niemal 78% ogółu ludności. Nakłady gminy służące gospodarce wodnej sięgają 134 zł na jednego mieszkańca, a nakłady służące ochronie środowiska 241 zł na mieszkańca. W 2009 roku oddano do użytkowania jedynie 2 nowe mieszkania, zwiększając tym samym ich łączną liczbę w zasobach do 824.

Według rejestru REGON, w gminie działają 143 podmioty gospodarcze, co stanowi zaledwie 4% ogółu podmiotów zarejestrowanych na terenie całego powiatu. Największy udział, sięgający 26% ogółu zarejestrowanych podmiotów charakteryzuje sekcję handlu i naprawy pojazdów, 23% przypada na transport i gospodarkę magazynową. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła ogółem 61 osób, przy liczbie pracujących na poziomie 183 osób. Do pracy wyjeżdżało w 2006 roku 91 osób, przyjeżdżało natomiast na teren gminy 21 osób.

Gmina, na terenie której rozegrała się w 1794 roku Bitwa pod Racławicami uznana została za pomnik historii i częściowo objęta ochroną. Ze względów turystycznych, na uwagę zasługują dwory w Janowiczkach i Dziemierzycach, a także kopiec Kościuszki, grodzisko oraz willa Walerego Sławka.(GUS)

 

GUS
Gmina Racławice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »