wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płoński / Raciąż
 • Figurka przy drodze do Raciąża
 • Najstarsza figurka przy starej drodze do Gralewa.
 • Figurka we wsi.
 • Figurka przy wyjeździe w kierunku Gralewa.
 • Figurka w okolicy starej szkoły.
 • Krzywe jest piękne.
 • Wjazd do Kaczorowych od strony Raciąża.
 • Co w trawie piszczy?
 • Nasze dróżki.
 • Najpiękniejsza wierzba w wiosce.
 • Wierzba na rozstaju
 • Co to za ptak?
 • prace polowe
 • łąki kaczorowskie
 • Wjazd do wsi od strony Płońska

Gmina Raciąż jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu płońskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (8,2 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (244 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 176 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 490 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 9,2%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 31,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 5,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1022 seniorów wobec 740.

Użytki rolne zajmują 79,9% powierzchni gminy, grunty leśne - 15,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,2 pkt proc. niż średnio w województwie i taki sam jak w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2390 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 292, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 11 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,0%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 76,8% ogółu ludności, z kanalizacji - 7,7%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 8,8%.

W gminie ma siedzibę 236 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 288 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,4%), budownictwem (13,1%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (12,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Raciąż dojeżdżały z innych gmin 84 osoby, a wyjeżdżało 535.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2620 zł i są niższe o 25 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 101 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Raciąż - 3303 zł, a ostatnie gmina wiejska Płońsk - 2152 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Raciąż - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki