wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / przysuski / Przysucha
 • Tablica pamiątkowa
 • Tablica pamiątkowa
 • Mogiła powstańców z 1863 r.
 • Kościół
 • Smogorzów
 • Wejście do "tajemnego przejścia"
 • Alejka
 • Ulica
 • Figurka Jana Nepomucena
 • Staw
 • OSP
 • Lasek
 • Pola
 • Smogorzów
 • Smogorzów


GMINA PRZYSUCHA
(powiat przysuski)


Gmina Przysucha jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu przysuskiego zajmuje 1 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (12,3 tys.), jak i powierzchni (182 km2). Ponad 50% ludności gminy mieszka w mieście Przysucha (6,2 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 144 osoby) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 404 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 34,3%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 8,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 966 seniorów wobec 585.

Grunty leśne zajmują 54,0% powierzchni gminy, użytki rolne - 41,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,0%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 29,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 21,8 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 14,1 ha.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 4000 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 325, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 23 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 38,8%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 75,1% ogółu ludności, z kanalizacji - 58,8%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali. Z oczyszczalni ścieków korzysta 99,8% mieszkańców miasta Przysucha i 13,3% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 937 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 762 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,9%), budownictwem (10,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (7,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,4% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (20,1%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Przysucha dojeżdżały z innych gmin 1044 osoby, a wyjeżdżały 903.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1964 zł i są niższe o 681 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 531 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Klwów - 3113 zł).(GUS)


GUS
Gmina Przysucha - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki