wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / goleniowski / Przybiernów


GMINA PRZYBIERNÓW
(powiat goleniowski)


Gminę wiejską Przybiernów według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 5194 osoby, w tym 2564 kobiety (tj. 49% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 7 osób (tj. 0,13%). W gminie Przybiernów liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 57,5 w 2005 r. spadła do 54,4 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 455 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 3,4%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,2%) oraz budownictwo (23,7%). Na 1000 ludności przypadało 88 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 106). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 93,6% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (85,7%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 345 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,3% (w powiecie 10,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 1561 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 117547 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 74,8 m kw., w 2008 r.- 75,3 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,4 m kw., w 2008 r.- 22,6 m kw.). W gminie w 2008 r. 79,4% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 25,1%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 9 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1012 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Przybiernów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki