wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / żarski / Przewóz


GMINA PRZEWÓZ
(powiat żarski)


Przewóz jest gminą wiejską położoną w południowej części powiatu żarskiego. Obszar o powierzchni 178 km2 zamieszkuje 3,3 tys. osób, co wskazuje na niską gęstość zaludnienia obszaru (18 osób na 1 km2). Sukcesywnie zmniejsza się liczba ludności wskutek niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zmniejszył się o 3,8%.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 58 pracujących, 66 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 74 podmioty gospodarcze, z których 81% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Sektor usługowy koncentruje 74% przedsiębiorców gminy Przewóz. Co 11 przedsiębiorstwo prowadzi działalność związaną z budownictwem, a co 8 zajmuje się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem około 4700 ha, co stanowi 26% ogólnej powierzchni gminy.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2009 r. stanowiły 17% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 47 km sieci wodociągowej i 3 km sieci kanalizacyjnej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 82% mieszkańców gminy, a z kanalizacyjnej 13%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1 tys. mieszkań, tj. 296 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie, przy czym było to mieszkanie indywidualne.

Mocnymi stronami gminy są walory przyrodniczo-krajobrazowe wynikające z położenia geograficznego. Lesistość na poziomie 68%, stawy i rzeki będące solidną podstawą do rozwoju działalności rekreacyjno-turystycznej. Obszar chronionego krajobrazu stanowi około 62% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 6 pomników przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Przewóz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki