wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / przeworski / Przeworsk


GMINA PRZEWORSK
(powiat przeworski)

 


Gmina Przeworsk położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. Administracyjnie podzielona jest na 11 sołectw i zajmuje obszar 91 km2.

 

Analizując dane dotyczące demografii zauważamy w ostatnich latach wzrost populacji w gminie. Dzięki dodatniemu wskaźnikowi przyrostu naturalnego (liczba urodzeń żywych przewyższa liczbę zgonów o 53 osoby) oraz salda migracji, które jest dodatnie i wynosi 16 osób, ludność w gminie stale zwiększa się. Przykładowo w 2000 r. liczba ludności wynosiła 14326 osób, a obecnie gminę zamieszkuje 14567 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 160 mieszkańców na 1 km2. W gminie obserwuje się przewagę kobiet nad mężczyznami. Na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety. Wśród mieszkańców gminy najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Według stanu na koniec 2009 r. mieszkańcy w tej grupie stanowili 61,4% ogółu, w wieku przedprodukcyjnym 21,7%, a w wieku poprodukcyjnym 16,9%.

 

Rynek pracy w gminie jest słabo rozwinięty, ponieważ większość mieszkańców zajmuje się i żyje z rolnictwa. Użytki rolne zajmują 8497 ha, z czego 6088 to grunty orne. Liczba pracujących w gminie wynosi 541 osób. Wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest najniższy w powiecie i jednocześnie jednym z niższych w województwie; wynosi 37,1 osoby. Liczba bezrobotnych wyniosła 1192 osoby, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,3%.

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy zaliczonych jest do sekcji handel; naprawy pojazdów samochodowych (34,1% wszystkich zarejestrowanych jednostek), a w dalszej kolejności do budownictwa (18,2%) i do przemysłu (10,1%). W gminie jest zarejestrowanych 615 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 tys. ludności daje 422 jednostki i jest niższa niż średnia dla powiatu wynosząca 507 jednostek. Działające na terenie gminy podmioty to przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące 85,9% wszystkich podmiotów.

 

Bardzo dobrze w gminie rozwinięta jest sieć szkolnictwa. Składa się na nią 9 szkół podstawowych, 10 szkół gimnazjalnych oraz 1 przedszkole i 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dbając o rozwój młodych ludzi na cel oświatowy i wychowawczy każdego roku przekazywane są spore środki finansowe. Subwencja oświatowa na 1 ucznia wyniosła 6648,56 zł.(GUS)


GUS Gmina Przeworsk - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej