wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Wieża widokowa
  • Widok na wieżę
  • Siekowo , widok na kościół
  • Zdjęcie okolicy, strzałką zaznaczono lokalizację wieży
  • Figura Matki Boskiej Ubocznej
  • Siekowo, widok na szpital
  • Siekowo
  • Wieża widokowa na Winnej Górze
  • Pałac

Gmina Przemęt

GMINA PRZEMĘT
(powiat wolsztyński)


Gmina Przemęt – nazywana „Krainą Kwitnącej Konwalii” – jest jedną z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 31 miejscowości wiejskich podzielonych na 25 sołectw. Zajmuje obszar 225 km2 zamieszkały przez 13,8 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 100 obrazuje równowagę liczebną mężczyzn i kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi około 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu taki sam jak w powiecie i wyższy niż w województwie.

Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Tereny prawnie chronione obejmują około 92% powierzchni gminy, a obszary leśne zajmują ponad 26%. W tym rejonie utworzono Przemęcki Park Krajobrazowy, a także rezerwaty przyrody: „Jezioro Trzebidzkie”, „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” oraz „Wyspa Konwaliowa”. Łańcuch jezior przemęckich stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i turystyki wypoczynkowej. Bazę noclegową stanowi 9 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które w 2009 roku udzieliły 30,9 tys. noclegów, z których skorzystało 5,5 tys. osób.

Użytki rolne stanowią tu prawie 61% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 1338 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki związane z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem oraz handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1536 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 111, tj. ponad 2-krotnie mniej niż w powiecie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie, według stanu na koniec roku wynosiła 347 osób.

W 2009 roku na 100 km2 powierzchni gminy Przemęt przypadało 52,1 km sieci wodociągowej, z której korzystało 77% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Sieć kanalizacyjna (23,9 km/100 km2) dostępna była dla 29,3% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Przemęt wydatkowano łącznie 39272,2 tys. zł, z czego 22,5% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Przemęt  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej