wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / pyrzycki / Przelewice


GMINA PRZELEWICE
(powiat pyrzycki)


Gminę wiejską Przelewice według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 5189 osób, w tym 2556 kobiet (tj. 49% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 78 osób (tj. 1,5%). W gminie Przelewice liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 61,3 w 2005 r. spadła do 56 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 355 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 25%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – budownictwo (28,2%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,7%). Na 1000 ludności przypadało 68 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 94). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 93,8% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (79,4%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 667 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 20% (w powiecie 14,7%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 1565 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 108503 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 69,1 m kw., w 2008 r.- 69,3 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 20,4 m kw., w 2008 r.- 20,9 m kw.). W gminie w 2008 r. 97,4% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 69,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 5 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 617 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Przelewice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki