wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / przasnyski / Przasnysz


GMINA PRZASNYSZ
(powiat przasnyski)


Gmina Przasnysz jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu przasnyskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (7,2 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (184 km2). W porównaniu z 2000 r. liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,2%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 20,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 4,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 810 seniorów wobec 616.

Użytki rolne zajmują 80,7% powierzchni gminy, grunty leśne - 16,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 6,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 13,5 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1865 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 258, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (296). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 15,0%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 77,2% ogółu ludności, z kanalizacji - 14,7%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 18,6%.

W gminie ma siedzibę 360 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 497 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 85,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (36,4%), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (22,2%) oraz budownictwem (13,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,6% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Przasnysz dojeżdżało z innych gmin 90 osób, a wyjeżdżało 579.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2663 zł i są wyższe o 18 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 6 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Jednorożec - 3147 zł, a ostatnie gmina miejska Przasnysz - 2416 zł).(GUS)


GUS
Gmina Przasnysz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki