wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / jarosławski / Pruchnik

GMINA PRUCHNIK
(powiat jarosławski)

 


W skład gminy Pruchnik, w powiecie jarosławskim, wchodzi 10 sołectw. Siedzibą gminy jest Pruchnik, który od 1 stycznia 2011 roku otrzyma status miasta. Zajmuje ona powierzchnię 8034 ha. Teren gminy zamieszkuje 9776 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby na 1 km2. W ostatnich latach zauważamy wzrost liczby mieszkańców, który jest spowodowany dodatnim przyrostem naturalnym oraz dodatnim saldem migracji. W 2009 r. przyrost naturalny wyniósł 26 osób, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 4 osoby. Na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61,4% ogółu populacji.

 

Dochody większości społeczeństwa pochodzą z rolnictwa. Użytki rolne zajmują 73,4%, a lasy 20,3% obszaru gminy. W gospodarce narodowej pracuje 498 osób. W PUP zarejestrowanych jest 819 osób bezrobotnych i stanowią oni 13,6% liczby ludności w wieku produkcyjnym.

 

Zasoby mieszkaniowe gminy to 2482 mieszkania. W 2009 r. oddano do użytkowania 18 budynków mieszkalnych. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 83,5 m2. Infrastruktura komunalna, zwłaszcza kanalizacyjna nie jest zadawalająca. W Pruchniku działa jedna oczyszczalnia ścieków. Z sieci wodociągowej korzysta 60,9% mieszkańców, z gazowej 68,5%, a z kanalizacyjnej 22,1%.

 

Bazę oświatowo-wychowawczą gminy stanowi 8 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 10 placówek wychowania przedszkolnego. Obecnie do szkół podstawowych uczęszcza 782 uczniów, a do szkół gimnazjalnych 422. Z opieki przedszkolnej skorzystało 250 dzieci.

 

Bogata przeszłość gminy ma swoje odzwierciedlenie w dużej ilości zabytków. Najbardziej znany z nich znajduje się na terenie Pruchnika. Jest to zabudowa małomiasteczkowa składająca się z drewnianych domów z podcieniami i kurnych chat. W Pruchniku możemy obejrzeć również ruiny zamku pruchnickiego.(GUS)


GUS Gmina Pruchnik - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej