wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / piaseczyński / Prażmów
 • Dziki z lasu chojnowskiego
 • Przyroda
 • Nowy ośrodek zdrowia w Prażmowie
 • Dworek Ryxów
 • Ul. Fr. Ryxa w Prażmowie
 • Urząd Gminy
 • Kościól p.w. Św. Fr. z Asyżu
 • Łąki prażmowskie
 • Jeziorka
 • Urząd Gminy w Prażmowie
 • Kaścóił parafialny w Prażmowie
 • Kapliczka Św. Heleny
 • Dwór Ryxów w Prażmowie
 • Izabella Ryx (1844-1904) właścicielka Prażmowa
 • Bronisław Ryx(1837-1914) właściciel Prażmowa
 • Łoś na bramie
 • Łoś w Łosiu
 • Łoś ośrodek jeżdziecki
 • Łoś ul. Lipowa
 • Krzyż w Łosiu
 • Flaga Łosia
 • Łoś aleja grabowa
 • Łoś przystanek autobusowy
 • Daniele


GMINA PRAŻMÓW
(powiat piaseczyński)


Gmina Prażmów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu piaseczyńskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (9,2 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (87 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu migracyjnego (saldo plus 1490 osób) i przyrostu naturalnego (plus 34 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 19,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 7,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 14,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 650 seniorów wobec 524.

Użytki rolne zajmują 68,4% powierzchni gminy, grunty leśne — 25,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 5,5%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 0,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,8 pkt proc. wyższy niż w powiecie. Rozległe tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, malownicze wsie i dolina rzeki Jeziorki sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2768 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 300, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i mniej niż w powiecie (373). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 122 mieszkania. Długość sieci wodociągowej wynosi 131,3 km, gmina nie posiadała sieci kanalizacyjnej ani oczyszczalni ścieków. W 2008 r. z wodociągu korzystało 83,0% ogółu ludności, z sieci gazowej — 8,2%.

W gminie ma siedzibę 797 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 863 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,2%), budownictwem (14,6%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,2% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (4,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 41,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Prażmów dojeżdżało z innych gmin 60 osób, a wyjeżdżało 934.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2063 zł i są niższe o 582 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 1583 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna — 4864 zł).(GUS)


GUS
Gmina Prażmów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki