wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kwidzyński / Prabuty


GMINA PRABUTY
(powiat kwidzyński)

 


Gmina miejsko-wiejska Prabuty położona jest na południowo-wschodnim krańcu województwa pomorskiego. Lasy zajmują 20,5% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 25 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 30,6% jej powierzchni.

Gminę zamieszkują 13183 osoby, co na obszarze równym 197 km2 wskazuje na dość wysoką gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 98 osób).

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1015 podmiotów gospodarczych (770 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1467 osób.

W 2009 r. w gminie Prabuty oddano do użytkowania 21 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 282 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzystało 93,9% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 53,2%.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 77,9 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 5663,3 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 99,8%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (34,2% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 969 i 498 uczniów.

W 2009 r. na terenie gminy udzielono ogółem 563 noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, z których skorzystało 337 osób.(GUS)

 

GUS Gmina Prabuty - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki