wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina Powidz

GMINA POWIDZ
(powiat słupecki)


Gmina Powidz leży w północnej części powiatu słupeckiego. Gmina podzielona jest na 10 sołectw i zajmuje obszar 81 km2 zamieszkały przez 2,1 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje minimalną przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 38% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 51% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 49,9%. Cała gmina znajduje się w strefie chronionego krajobrazu. Walory przyrodnicze gminy Powidz podkreśla Powidzki Park Krajobrazowy oraz Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Gmina jest atrakcyjnie położona pomiędzy największymi jeziorami, tj. Jeziorem Powidzkim i Jeziorem Niedzięgiel. Do ważniejszych zabytków należą: Kościół p.w. Św. Mikołaja z XIX w., Góra Zamkowa oraz Figura Ducha Świętego.

W gminie Powidz użytki rolne stanowią około 30% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 159 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 227 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 109. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy, według stanu na koniec roku wynosiła 159 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 61,2 km sieci wodociągowej, z której korzysta 85% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Powidz posiada również sieć kanalizacyjną (43,4 km/100 km2) dostępną dla 62% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Powidz wydatkowano łącznie 10187,1 tys. zł, z czego 32,4% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Powidz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej