wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / nowodworski / Pomiechówek
 • W oddali -bociany..
 • KoT.!
 • Kurczaki..
 • ;)
 • wakacynie:)
 • Lipiec 2010r.
 • 3094lh2_19
 • hpim4101jh8
 • hpim4097ws6
 • 5690j6c_19
 • :)
 • Jezioro Latem!
 • Jezioro...To co najpiekniejsze..
 • Znad brzegu Jeziora..
 • Nad jeziorem..
 • zboże..
 • słoma...
 • Żniwa aż do zmroku...
 • Wiosna 2010
 • Wieczorny spacer gromady sarenek...
 • Widoki...
 • Kościół w Cieksynie
 • JEZIORO....TO CO PŁYNIEMY? :)
 • Tak pieknie jest tylko u nas...


GMINA POMIECHÓWEK
(powiat nowodworski)


Gmina Pomiechówek jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu nowodworskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (8,9 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (103 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 175 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 79 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 17,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 0,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 894 seniorów wobec 739 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 55,2% powierzchni gminy, grunty leśne — 32,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 6,0%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 7,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 4,4 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie gminy nad rzeką Wkrą pośród Lasów Pomiechowskich z licznymi szlakami turystycznymi sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3280 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 367, tj. mniej niż średnio w województwie (383) ale więcej niż w powiecie (351). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 32 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 12,6%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 85,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 24,0%, z sieci gazowej — 19,3%, z oczyszczalni ścieków — 26,9%.

W gminie mają siedzibę 692 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 775 w przeliczeniu na 1000 ludności. Spośród nich 77,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,6%), budownictwem (12,9%) oraz transportem i gospodarką magazynową (9,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (5,8%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 51,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Pomiechówek dojeżdżało z innych gmin 168 osób, a wyjeżdżały 1054.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2100 zł i są niższe o 545 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 548 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Zakroczym — 3288 zł).(GUS)


GUS
Gmina Pomiechówek - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki