wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / świdwiński / Połczyn-Zdrój


GMINA POŁCZYN - ZDRÓJ
(powiat świdwiński)


 

Gminę Połczyn-Zdrój według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 15867 osób, w tym 8220 kobiet (tj. 52% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 174 osoby (tj. 1,1%). W gminie Połczyn-Zdrój liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 55,6 w 2005 r. spadła do 54,7 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 1716 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 3,6%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,4%) oraz obsługa rynku nieruchomości (15,4%). Na 1000 ludności przypadało 108 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 92). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 96,1% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (71%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1218 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 11,9% (w powiecie 12,6%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 5395 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 369703 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 68,2 m kw., w 2008 r.- 68,5 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,9 m kw., w 2008 r.- 23,3 m kw.). W gminie w 2008 r. 89,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 60%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 866 m kw.(GUS)

 

GUS
Gmina Połczyn Zdrój  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki