wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / sochaczewski / Brochów
  • Droga "Pod Wierzbami"
  • Kapliczka kamienna z 1901 r.
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Drewniana kapliczka
  • Malowniczy krajobraz


GMINA BROCHÓW
(powiat sochaczewski)


Gmina Brochów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu sochaczewskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4,3 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (120 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 67 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 20 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 27,9%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 0,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 967 seniorów wobec 693 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 54,1% powierzchni gminy, grunty leśne – 37,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 14,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 22,6 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie gminy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1389 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 323, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (334). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 41,1%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 63,4% ogółu ludności, z kanalizacji – 32,2%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 40,0%; w gminie nie było sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 365 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 848 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 79,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (37,8%), transportem i gospodarką magazynową (15,9%) oraz budownictwem (12,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (6,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Brochów dojeżdżało z innych gmin 130 osób, a wyjeżdżało 388.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2613 zł i są niższe o 32 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale wyższe o 158 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Teresin – 2774 zł, a ostatnie gmina miejska Sochaczew – 2256 zł).(GUS)


GUS
Gmina Brochów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki