wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / namysłowski / Pokój


GMINA POKÓJ
(powiat namysłowski)


Gmina Pokój leży w granicach administracyjnych powiatu namysłowskiego. Na obszarze 133 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 5,6 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 5 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 7, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–1,25).Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 9 i 15 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 13 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 135 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 84,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 7,6%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,4 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 91,1 plasując gminę na 41 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,8%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 463 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 4,4% wydatków budżetu gminy ogółem (36 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16,2% (18 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Pokój - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki