wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / poddębicki / Poddębice


GMINA PODDĘBICE
(powiat poddębicki)


Gmina Poddębice wśród 6 gmin powiatu poddębickiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (15,7 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (225 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 112 osób) i ubytku naturalnego (minus 394 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,5%. W porównaniu z 2002 r. niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,3% do 19,1%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,2% do 16,7%.

Użytki rolne zajmują 71,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,0%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 3,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8,4 pkt proc. wyższy niż w powiecie i wynosi 24,3%. Obszary prawnie chronione zajmują 8,8% powierzchni gminy.

Liczba zamieszkanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 355. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 14,4%. Z wodociągu korzysta 83,1% ogółu ludności, z kanalizacji 47,6%, a z sieci gazowej 7,9%.

W gminie mają siedzibę 1333 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 84,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (41,6%), przetwórstwem przemysłowym (10,1%) oraz budownictwem (8,5%).

W liczbie ludności w wieku produkcyjnym udział zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 7,9% . Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 37,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 1136 osób,
a wyjeżdżało 1334.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2 626 zł i były wyższe o 203 zł od średniej wojewódzkiej i o 270 zł niższe od średniej powiatowej.

Na terenie gminy prężnie działa Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej, a atrakcyjne obszary zachęcają do korzystania z wielu szlaków pieszych i rowerowych. Jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc jest rezerwat przyrody „Dąbrowa Napoleonów”. (GUS)


GUS
Gmina Poddębice- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki