wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / częstochowski / Poczesna


GMINA POCZESNA
(powiat częstochowski)


Gmina Poczesna leży w powiecie częstochowskim, w północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Zamieszkuje ją 12,6 tys. osób na obszarze 60,0 km2, co wpływa na stosunkowo dużą gęstość zaludnienia - 209 osób na 1 km2. Gmina jest wyposażona w sieć wodociągową (131,0 km na 100 km2), kanalizacyjną (35,2 km na 100 km2) i gazową (154,2 km na 100 km2 w 2008 r.), z której korzysta odpowiednio: 94,4%, 23,6% i 40,9% ogółu ludności.

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Na zasobność gminy duży wpływ mają podmioty gospodarcze. Na koniec 2009 r. w rejestrze Regon było zarejestrowanych 1011 podmiotów gospodarki narodowej. Obok kilku dużych przedsiębiorstw zdecydowaną większość stanowią podmioty małe i średnie działające w sektorze prywatnym. Są to placówki handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe oraz produkcyjne. Liczba pracujących w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników na koniec 2009 r. wynosiła 2309.

Na korzystny rozwój gospodarczy gminy wpływa sieć drogowa: droga krajowa A1 oraz krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola, Katowic i Częstochowy, a także bliskie położenie międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Ogromne możliwości dla rozwoju przyniesie tworzona Podczęstochowska Strefa Aktywności Gospodarczej.
W ramach tego projektu proponowanych jest ponad 100 ha terenów inwestycyjnych. Ponadto gmina Poczesna wspólnie z miastem Częstochowa wystąpiła o utworzenie Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Położenie Gminy Poczesna na Jurze, na terenie chronionej zlewni rzeki Warty czynią ją atrakcyjną także pod względem turystycznym. Ciekawostką gminy są liczne hałdy stanowiące pamiątkę po kopalniach rud żelaza i znajdujące się we wschodniej części gminy źródła termalne. Na terenie gminy znajduje się jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym w 2009 r. udzielono 1507 noclegów.(GUS)


GUS
Gmina Poczesna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki