wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PNIEWY 
(powiat szamotulski)


Gmina Pniewy leży w południowo-zachodniej części powiatu szamotulskiego, na Pojezierzu Poznańskim. Gmina podzielona jest na 21 sołectw i zajmuje obszar 158 km2 zamieszkały przez 12,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 107 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 16% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 15,6%. Walory przyrodnicze gminy Pniewy podkreślają rezerwaty przyrody „Las Grądowy nad Mogilnicą”, gdzie ochronie podlega zespół lasu liściastego (grądu) oraz „Jakubowo”, który obejmuje obszar starego lasu dębowo-grabowego z dużą domieszką buków i pojedynczych chronionych brekini. Istnieje tu ponadto 25 pomników przyrody.

W gminie Pniewy użytki rolne stanowią około 73% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 1154 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, a także budowlane i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 2829 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 232. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, według stanu na koniec roku wynosiła 528 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 110,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 91% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Pniewy posiada również sieć kanalizacyjną (34,8 km/100 km2) dostępną dla 58% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (24,7 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Pniewy wydatkowano łącznie 41633,3 tys. zł, z czego 14,7% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Pniewy   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej