wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grójecki / Pniewy

Gmina Pniewy jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu grójeckiego zajmuje 9 lokatę pod względem liczby ludności (4,7 tys.) i 9 lokatę pod względem powierzchni (102 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 154 osoby) nad ubytkiem naturalnym (minus 66 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,8%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 16,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 4,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 877 seniorów wobec 764.

Użytki rolne zajmują 74,5% powierzchni gminy, grunty leśne – 22,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 0,9 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 8,6 pkt proc. niż w powiecie. Uwarunkowania przyrodniczo - krajobrazowe: wzgórza, rozlewiska, rzeki i lasy, oraz zabytki: kościół we wsi Jeziorka i gotycki kościół św. Wawrzyńca, sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu gmina Pniewy należy do regionów czystych ekologicznie, czego dowodem jest przepływająca przez gminę, jedna z najczystszych rzek w kraju rzeka Jeziorka.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1489 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 320, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (347). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 12 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – długość sieci wodociągowej wynosi 12,1 km. W 2008 r. z wodociągu korzystało 4,7% ogółu ludności, z sieci gazowej 42,7%. Gmina nie ma oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji.

W gminie ma siedzibę 337 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 724 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (46,3%), rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem oraz transportem i gospodarką magazynową (w obydwu przypadkach 9,2%), a także budownictwem (8,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,2% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (5,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Pniewy dojeżdżało z innych gmin 52 osoby, a wyjeżdżało 347.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2344 zł i są niższe o 301 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 52 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Goszczyn – 3041 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Nowe Miasto nad Pilicą – 2117 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Pniewy  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki