wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PŁOSKINIA
(powiat braniewski)


Płoskinia jest gminą wiejską o powierzchni 169,9 km2, położoną w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 26 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 42,8 km2, a lasy 46,4 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,3%, w 2009 r. w Płoskini mieszkało 2687 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 16 i było to prawie czterokrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 24,1% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 61,3% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 63 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 125 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 91,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (47) od przeciętnej w województwie (80). Płoskinia charakteryzowała się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 17, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 57% ogółu bezrobotnych.

W Płoskini funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 279 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 646, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 121, 7-12 lat 206 i 13-15 lat 117.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi).

Bazę mieszkaniową gminy Płoskinia w 2009 r. tworzyło 799 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 72,7 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 33,9% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Płoskini w 2009 r. z wodociągu korzystało 71 osób, a z kanalizacji 27. W gminie brak sieci gazowej.


GUS
Gmina Płoskinia  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki