wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / makowski / Płoniawy-Bramura
  • Dworek Żorawskich, stan obecny
  • Dworek  Żorawskich w okresie międzywojennym
  • Okolice Szczuk
  • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
  • Szczuki
  • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
  • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
  • Szczuki i Szlasy Bure


GMINA PŁONIAWY - BRAMURA
(powiat makowski)


Gmina Płoniawy-Bramura jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu makowskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (5,8 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (135 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 108 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 217 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 7,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 890 seniorów wobec 719.

Użytki rolne zajmują 71,4% powierzchni gminy, grunty leśne - 25,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 2,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,2 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1770 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 305, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 9 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 2,5%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 72,0% ogółu ludności, z kanalizacji - 7,9%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 10,5%.

W gminie ma siedzibę 369 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 637 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,2%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz budownictwem (po 14,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (15,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Płoniawy-Bramura dojeżdżało z innych gmin 56 osób, a wyjeżdżały 382.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2555 zł i są niższe o 90 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 143 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Różan - 4429 zł, a ostatnie gmina miejska Maków Mazowiecki - 2159 zł).(GUS)


GUS
Gmina Płoniawy - Bramura - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki