wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / augustowski / Płaska
 • Wnętrze hotelu Proserwy
 • Hotel Proserwy
 • Hotel Proserwy
 • Serwy z lotu ptaka
 • Jezioro Serwy
 • śluza sucha rzeczka
 • Poczta w Suchej Rzeczce
 • sucha rzeczka-most
 • Śluza Perkuć
 • Tablica Pamiątkowa
 • Kościół w Mikaszówce
 • Śluza Mikaszówka
 • Śluza Mikaszówka
 • Wjazd do wsi.
 • Mikaszówka
 • Kudrynki
 • Kudrynki
 • Rudawka
 • Śluza Kurzyniec
 • Śluza Kurzyniec
 • Przejście graniczne
 • Rudawka
 • Dawna szkoła w Rudawce
 • Kudrynki


GMINA PŁASKA
(powiat augustowski)


 

Płaska jest jedną z 5 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu augustowskiego. Położona jest w rejonie przygranicznym, w północno-wschodniej części powiatu. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym Augustów – Sejny – granica państwa (Wilno) oraz droga wojewódzka Augustów – granica państwa (Grodno).

Płaska jest największą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 372 km2. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 2,6 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 4% ludności powiatu i około 0,2% ludności województwa. Charakteryzuje się ona najniższym wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (7 osób na km2 wobec 35 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter leśny, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem lasów (nieco ponad 82%). Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 258 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (niecałe 45%), handel i naprawy (blisko 12%) oraz hotele i restauracje (około 8%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna.

Spośród podstawowych urządzeń infrastruktury komunalnej, w gminie występuje jedynie wodociąg, z którego korzysta 88% osób. Gmina nie jest wyposażona w sieć kanalizacyjną ani gazową.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią 62% powierzchni gminy. Na jej terenie znajdują się 23 pomniki przyrody.

W gminie funkcjonuje 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 0,7 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 5,8 tys. osób.(GUS)


GUS
Gmina Płaska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki