wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PLESZEW
(powiat pleszewski)


Gmina Pleszew leży w środkowej części powiatu pleszewskiego. Podzielona jest na 28 sołectw. Zajmuje obszar 180 km2 zamieszkały przez 30,0 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 104 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 39% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie niższym niż w powiecie ale zbliżonym do wojewódzkiego.

Obszary leśne zajmują 15,2% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 14,8%. W miejscowości Taczanów znajduje się zespół pałacowo-parkowy z drugiej połowy XVIII w. Park krajobrazowy uznano w całości za pomnik przyrody. Na terenie zespołu na szczególna uwagę zasługują neogotycka brama folwarczna, a także pochodząca z 1861 r. neogotycka kaplica – mauzoleum.

Gmina Pleszew ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 75% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 2886 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 6849 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 229, tj. więcej niż w powiecie ale mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, według stanu na koniec roku wynosiła 1658 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 125,7 km sieci wodociągowej, z której korzysta 89% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Pleszew posiada również sieć kanalizacyjną (26,5 km/100 km2) dostępną dla 58% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (19,2 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Pleszew wydatkowano łącznie 64693,7 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 56646,8 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 7187,0 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Pleszew    - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej