wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PISZ
(powiat piski)


Pisz jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 633,7 km2, położoną w powiecie piskim. Na obszarze gminy znajduje się 18 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 352,7 km2, a lasy 281,4 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 2,6%, w 2009 r. w mieście Pisz mieszkało 19431 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 8127 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 2174 podmioty gospodarki narodowej, w tym 96,1% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie nieznacznie niższa (79) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 14, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona.

W gminie Pisz funkcjonuje 12 szkół podstawowych i 6 gimnazjów. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 3035 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 6053, w tym w wieku 3-6 lat było 1217 dzieci, w wieku 7-12 lat 1896, natomiast w wieku 13-15 lat 1081.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 16 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 460 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 1,7 tys. osób, którym udzielono 19,1 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 8,3 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 301 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 70,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Pisz w 2009 r. z wodociągu korzystało 86 osób, z kanalizacji 70, a z gazu sieciowego w 2008 r. 50 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 72,6% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Pisz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki