wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / wyszkowski / Brańszczyk


GMINA BRAŃSZCZYK
(powiat wyszkowski)


Gmina Brańszczyk jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu wyszkowskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (8,5 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (167 km2). W porównaniu z 2000 r., liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 22,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 1,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 959 seniorów wobec 754.

Użytki rolne zajmują 47,2% powierzchni gminy, grunty leśne 46,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,8%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 22,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 11,8 pkt proc. niż w powiecie. Położenie gminy w dolinie rzeki Bug sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2510 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 296, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i więcej niż w powiecie (295). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 30 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 18,8%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 84,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 24,0%, z sieci gazowej — 4,0%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) — 33,0%.

W gminie ma siedzibę 465 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 548 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,4%), budownictwem (14,8%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (13,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (9,9%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Brańszczyk dojeżdżało z innych gmin 130 osób, a wyjeżdżało 587.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2428 zł i są niższe o 217 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale wyższe o 17 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Długosiodło — 3084 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Wyszków — 2086 zł). (GUS)


GUS
Gmina Brańszczyk  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki