wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PIŃCZÓW
(powiat pińczowski)


Gmina Pińczów posiada status jednostki miejsko-wiejskiej. Pińczów - siedziba władz miasta i gminy, zwany „Perłą Ponidzia” stanowi atrakcję turystyczną nie tylko dla osób z województwa świętokrzyskiego. Miasto i okolice pochwalić się mogą wielowiekową historią udokumentowaną licznymi zabytkami zarówno sztuki sakralnej, jak i świeckiej. Atrakcyjność gminy podnosi dodatkowo malownicze położenie w Niecce Nidziańskiej, w obrębie parków krajobrazowych Ponidzia i licznych rezerwatów przyrody. W gminie panują doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form aktywnego wypoczynku. Gminy powiatu pińczowskiego, w tym Pińczów aktywnie działają na rzecz rozwoju, aktywizacji i promocji obszarów wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Gmina Pińczów jest największą terytorialnie i populacyjnie jednostką samorządową w powiecie pińczowskim. Gminę zamieszkuje 21,7 tys. osób, tj. 52,6% ludności powiatu. Na obszarze 213 km2, jaki zajmuje daje to najwyższą gęstość zaludnienia na tle powiatu - 102 osoby/km2. Na przestrzeni lat 2002-2009 w gminie obserwowano niekorzystne zjawiska demograficzne. W gminie Pińczów ubyło mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 3,0%. Przyrost naturalny notowany jest na ujemnym poziomie i we wskazanym okresie obniżył się z minus 1,0‰ do minus 1,5‰. Nie udało się powstrzymać procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji nadal kształtuje się na ujemnym poziomie, co więcej pogłębiło się z minus 4,5‰ do minus 6,6‰. Pozytywnie wyróżnia gminę wskaźnik obciążenia demograficznego, który osiągnął najniższą wartość na tle powiatu pińczowskiego, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 78,5% mieszkańców, z kanalizacyjnej 54,3%, a z gazowej jedynie 0,2%.

Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Prowadzi tu działalność gospodarczą 64,0% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 71 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie pińczowskim - 59. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 80 osób, w usługach rynkowych - 65, a nierynkowych - 72. Gmina Pińczów grupuje 57,0% osób bezrobotnych w powiecie pińczowskim. Gminy pińczowskie od lat notują najniższe stopy bezrobocia w Świętokrzyskim.(GUS)


GUS
Gmina Pińczów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej