wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / bielski / Brańsk
 • Zakład górniczy
 • Flora leśna
 • Zdjęcie1584
 • Łąka
 • Lasy świryckie
 • Zdjęcie1587
 • Lasy świryckie
 • Zdjęcie1582
 • NJgggggg 003
 • Bocianie gniazdo
 • NJgggggg 001
 • Dom sołtysa
 • Owce
 • Panorama wsi
 • Kwiaty
 • Bocian
 • Rzeka
 • Rzeka
 • Świetlica
 • W środku w świetlicy
 • Świetlica
 • Krzyż
 • Las
 • Krzyż


GMINA BRAŃSK
(powiat bielski)


Brańsk jest jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu bielskiego. Jest gminą okalającą miasto Brańsk, co bezpośrednio wpływa na jej rozwój.

Powierzchnia gminy wynosi 227 km2, co plasuje ją w gronie większych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 6,3 tys. osób, co stanowiło niespełna 11% ludności powiatu i nieco ponad 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona jednym z wyższych wskaźników zaludnienia w powiecie i jednym z niższych w województwie (28 osób na km2 wobec 42 w powiecie i 59 w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 81%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,5 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 13,6 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 193 podmioty. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 22%), przetwórstwo przemysłowe oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (po niecałe 20%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z drewna oraz pozostałych wyrobów.

Spośród podstawowych urządzeń infrastruktury komunalnej, gmina jest wyposażona jedynie w wodociąg, z którego korzysta 88% osób. Nie występuje natomiast sieć kanalizacyjna, ani gazowa.

Na terenie gminy nie ma obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, znajdują się tylko 3 pomniki przyrody.

W 2009 r. w gminie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 36 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 0,3 tys. osób.(GUS)


GUS
Gmina Brańsk  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki