wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PIECKI
(powiat mrągowski)


Piecki są gminą wiejską o powierzchni 314,5 km2, położoną w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 38 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 229,1 km2, a lasy 157,7 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,4%, w 2009 r. w Pieckach mieszkało 7848 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 25 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 520 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 97,1% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (66) od przeciętnej w województwie (80). Piecki charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 13, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52% ogółu bezrobotnych.

W Pieckach funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 831 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1798, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 345, 7-12 lat 561 i 13-15 lat 349.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 13 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi) z 1019 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 23,9 tys. osób, którym udzielono 61,0 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Piecki w 2009 r. tworzyło 2217 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 83,1 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 37,5% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Piecki w 2009 r. z wodociągu korzystały 82 osoby, a z kanalizacji 38 osób. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Piecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki