wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Zespół klasztorny z lotu ptaka
 • Zespół klasztorny z lotu ptaka
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Świętogórska Kolęda
 • Oratorium Wielkopostne 2014
 • Koronacja obrazu
 • Koronacja obrazu
 • Wirydarz klasztorny
 • Obraz Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
 • Kopuła sanktuarium
 • Masza z okazji Jubileuszu 500-lecia
 • Zespół klasztorny
 • Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
 • Obraz Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
 • Ołtarz boczny
 • Wirydarz
 • Zespół klasztorny
 • Zespół klasztorny
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Zespół klasztorny
 • Przyklasztorna kapliczka
 • Klasztor


GMINA PIASKI
(powiat gostyński)


Gmina Piaski leży w północnej części powiatu gostyńskiego, w południowej części Niziny Wielkopolskiej, na zachodniej krawędzi Wysoczyzny Kaliskiej. Podzielona jest na 16 sołectw. Zajmuje obszar 101 km2 zamieszkały przez 8,5 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi blisko 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne stanowią ponad 14% powierzchni gminy, a tereny prawnie chronione obejmują blisko 46%, m.in. rezerwat przyrody „Bodzewko” z unikatowym drzewostanem lipowym. Istnieją tu ponadto 22 pomniki przyrody. Na terenie gminy z powodzeniem można uprawiać turystykę rowerową, konną, a także pielgrzymkową ze względu na znajdujące się tu Sanktuarium Świętogórskie.

Gmina Piaski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 78% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 576 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje około 1348 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 159. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, według stanu na koniec roku wynosiła 398 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 68,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta 92% mieszkańców (przy takiej samej średniej dla województwa). Gmina Piaski posiada również sieć kanalizacyjną (17,4 km/100 km2) dostępną dla 42% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (76,1 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Piaski wydatkowano łącznie 22576,5 tys. zł, z czego 12,3% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Piaski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej