wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / piaseczyński / Piaseczno
 • Szkoła
 • Stacja kolejki wąskotorowej
 • Jesień
 • Złota jesień w Złotokłosie
 • Działalność bobrów
 • Rzeka Jeziorka
 • Przyroda Złotokłoska, czyż nie jest piękna ?
 • Stawy w Złotokłosie
 • Kwitnięcie drzew
 • Bażant
 • gniazdo bocianów
 • Łabędzie na stawach Złotokłoskich
 • Tory kolejowe zimą
 • Zima w pełni
 • Pierwsi przedstawiciele OSP w Złotokłosie
 • Panorama wsi
 • To już nie wróci ...
 • Wesele
 • Z dawnych lat...
 • 80 rocznica powstania OSP Złotokłos
 • Ośrodek zdrowia
 • Pomnik św. Floriana
 • Kościół
 • Dzwonnica przy kościele


GMINA PIASECZNO
(powiat piaseczyński)


Gmina Piaseczno jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu piaseczyńskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (70,0 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (128 km2). Prawie 60% ludności gminy mieszka w mieście Piaseczno (41,2 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (plus 2374 osób) oraz dodatniego przyrostu migracyjnego (saldo plus 15491 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 34,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 33,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) o 30,9%. Korzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 596 seniorów wobec 606.

Użytki rolne zajmują 53,6% powierzchni gminy, grunty leśne 29,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane 15,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 4,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,0 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 113,4 ha. W południowej części gminy rozciągają się duże kompleksy leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 28329 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 405, tj. więcej niż średnio w województwie (383), i więcej niż w powiecie (373). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 2178 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 66,7%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 90,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 63,2%, a z sieci gazowej — 85,4%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 89,8% mieszkańców miasta Piaseczno i 31,6% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 10051 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1437 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 72,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,3%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (14,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,0% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (4,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Piaseczno dojeżdżało z innych gmin 12578 osób, a wyjeżdżało 3737.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 3694 zł i są wyższe o 1049 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 48 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje trzecie miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna — 4864 zł a ostatnie gmina wiejska Prażmów — 2063 zł).(GUS)


GUS
Gmina Piaseczno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki