wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Panorama wsi
  • Widok na wieś
  • Panorama wsi
  • Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
  • Bolewice zimą
  • kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
  • Bolewice we mgle
  • Przed domem sołtysa
  • Bolewice, Krajobraz
  • Bolewice, 1912


GMINA PEŁCZYCE
(powiat choszczeński)


Gminę Pełczyce według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 7980 osób, w tym 3994 kobiety (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 135 osób (tj. 1,69%). W gminie Pełczyce liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 57,6 w 2005 r. spadła do 54,7 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 530 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 27,7%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,4%) oraz budownictwo (19,1%). Na 1000 ludności przypadało 66 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 80). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,3% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (67,5%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 780 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 15,1% (w powiecie 13,7%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 2415 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 162827 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 67,2 m kw., w 2008 r.- 67,4 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 19,9 m kw., w 2008 r.- 20,4 m kw.). W gminie w 2008 r. 94,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 80,5%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 601 m kw.(GUS)

 

GUS
Gmina Pełczyce  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki