wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / głogowski / Pęcław


GMINA PĘCŁAW
(powiat głogowski)


Gmina wiejska Pęcław położona jest w północnej części województwa przy granicy z województwem lubuskim, na urodzajnych madach w dolinie Odry. Ukształtowanie powierzchni gminy jest mało urozmaicone, rzeźba terenu jest płaska, tworzy jeden poziom. Obszar gminy obejmuje 64,3 km2. W 8 sołectwach i 11 miejscowościach mieszka 2,3 tys. ludności, co stanowi 2,6% mieszkańców powiatu. Gęstość zaludnienia jest niewielka – na 1 km2 przypada 36 osób. Gmina Pęcław w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowała spadek liczby mieszkańców. Struktura wiekowa wskazuje, że ludność gminy jest młodsza niż średnio w województwie. Mieszkańcy gminy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 23,8%, w wieku produkcyjnym – 64,5%, a w wieku poprodukcyjnym – 11,7%. Gmina Pęcław charakteryzuje się niską wartością współczynnika feminizacji - na 100 mężczyzn przypada 95 kobiet (2. lokata w województwie wśród gmin).

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 74,9% powierzchni gminy, z czego grunty orne zajmują 76,4% powierzchni, łąki – 12,9%, a pastwiska – 8,1%. Lasy pokrywają 9,1% powierzchni gminy. W sektorze rolniczym działa 8,7% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie.

Ważna dla gospodarki gminy jest też działalność usługowa. Na terenie gminy działa 0,1 tys. podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcji budownictwo (24,4%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,8%). Spośród ogółu pracujących (15,6% pracuje w sektorze prywatnym) w handlu pracuje 9,4%. Ponad 80% pracujących związana jest z pracą w administracji, edukacji i opiece zdrowotnej. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest znacznie wyższy niż w powiecie i wynosi 14,5%. Na 10 tys. ludności przypadają 553 podmioty (w powiecie - 931), co świadczy o niskim potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu.

Drugim kierunkiem rozwoju gminy jest tworzenie na jej obszarze nieuciążliwej dla środowiska infrastruktury rekreacyjnej wzdłuż Odry.(GUS)

 

GUS
Gmina Pęcław  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »