wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PAWŁOWICZKI
(powiat kędzierzyńsko - kozielski)

 


   Gmina Pawłowiczki leży w granicach administracyjnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Na obszarze 153 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 8,2 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 10 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–23), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–3,27).

    Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 6 i 11 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 39 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 126 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 97,4% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 41,1%.

    Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,4 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 88,4 plasując gminę na 43 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 5,7%.

   Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 285 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 15,5% wydatków budżetu gminy ogółem (7 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j – 11,6% (38 lokata w województwie).
 (GUS)


LINKI:
Urząd Gminy Pawłowiczki - strona urzędu

 

GUS Gmina Pawłowiczki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki