wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Golgota
 • Zbiornik Wióry
 • Domy opieki Fundacji Sue Ryder
 • Widok na jezioro
 • Mini Zoo
 • Sanktuarium
 • Sanktuarium
 • Pomnik Biskupa Radomskiego Jana Chrapka (1948-2001)
 • Widok z lotu ptaka
 • Zbiornik Wióry
 • Zbiornik Wióry
 • Widok na kościół
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Grota
 • Dom Pielgrzyma
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny


GMINA PAWŁÓW
(powiat starachowicki)


Pawłów posiada status gminy wiejskiej. Położony jest w północnej części województwa na obszarze Płaskowyżu Suchedniowskiego i Gór Świętokrzyskich. Krzyżują się tu drogi krajowe ze Starachowic do Nowej Słupi i z Bodzentyna do Kielc. Teren gminy jest atrakcyjny turystycznie. Przeważają na nim łagodne garby i wierzchowiny poprzecinane dolinami rzecznymi. Obszar posiada znaczne walory przyrodnicze o czym świadczy zlokalizowanie tu Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy występuje wiele gatunków fauny i flory, w tym również prawnie chronionych. Turystów do przyjazdów zachęcają obiekty architektury sakralnej, spośród których szczególnie znane jest Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski w Kałkowie. Przez teren gminy prowadzą interesujące szlaki turystyczne (niebieski i zielony).

Gminę zamieszkuje 15,1 tys. mieszkańców, tj. 16,2% ludności powiatu starachowickiego. Zajmuje ona obszar 137 km2. Gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka i wynosi 110 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek był stosunkowo niewielki i osiągnął 0,1%. Korzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który tylko nieznacznie się obniżył – z 2,4‰ w 2002 r. do 2,2‰ w 2009 r. Na wyludnianie się gminy negatywny wpływ miało natomiast saldo migracji. W 2009 r. wyniosło minus 2,0‰, podczas gdy w 2002 r. było dodatnie – 2,2‰. Pawłów charakteryzuje się zdecydowanie najwyższym w powiecie wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 67 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Stopień dostępu do tych urządzeń cechuje się dosyć dużym zróżnicowaniem. Zdecydowanie najwięcej osób korzysta z sieci wodociągowej – 85,5% mieszkańców. Dostęp do kanalizacji i gazu z sieci jest znacznie bardziej ograniczony. Korzysta z nich odpowiednio: 25,1% i 8,9% osób.

W gminie Pawłów prowadzi działalność 9,7% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 45 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie starachowickim 76. Wynik ten sytuuje gminę na ostatnim miejscu w starachowickim. Dominują firmy z sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Gmina skupia 12,9% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Ma ona charakter typowo rolniczy. Prowadzeniu działalności rolnej sprzyjają żyzne gleby. Liczba osób pracujących poza tym sektorem gospodarki kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 18 osób, w usługach rynkowych – 7, a nierynkowych – 32. (GUS)


GUS
Gmina Pawłów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej