wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PASŁĘK
(powiat elbląski)


Pasłęk jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 263,9 km2, położoną w powiecie elbląskim. Na obszarze gminy znajduje się 59 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 60,4 km2, a lasy 38,2 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy wzrosła o 0,5%, w 2009 r. w mieście Pasłęk mieszkały 12102 osoby, natomiast w części wiejskiej gminy 7139 osób. Spośród mieszkańców gminy 20,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,7% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,4% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 1246 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,0% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (65) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 15, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 55% ogółu bezrobotnych.

W gminie Pasłęk funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 2006 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 4023, w tym w wieku 3-6 lat było 813 dzieci, w wieku 7-12 lat 1236, natomiast w wieku 13-15 lat 712.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 7 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 2 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 83 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystały 862 osoby, którym udzielono 6,2 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 6,2 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 325 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,5 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Pasłęk w 2009 r. z wodociągu korzystało 89 osób, a z kanalizacji 64 osoby. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 68,1% mieszkańców gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Pasłęk  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki